Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Strima Czech s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou Strima Czech s.r.o. od 1.1.2016.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Strima Czech s.r.o., so sídlom Řípská 1407/2b, 627 00 Brno, IČO: 26313685, zapísané v obchodnom registri v oddiele C., vložka 43272 na registrovom súde v Brne a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákonom č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej tiež len "občiansky zákonník") a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej tiež len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom, avšak v tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ktoré sú obsiahnuté najmä v § 1810 a nasl. občianskeho zákonníka, ako aj v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa.

Pokiaľ je zákazníkom iný ako český štátny príslušník či korporácia so sídlom nie na území Českej republiky, uzavretím kúpnej zmluvy zákazník (spotrebiteľ) výslovne súhlasí s voľbou českého práva ako práva rozhodného podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ v postavení podnikateľa.

Predávajúci (alebo tiež "dodávateľ") je obchodná spoločnosť Strima Czech s.r.o., so sídlom Řípská 1407/2b, 627 00 Brno; IČO: 26313685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brne, oddiel C., vložka 43272. Strima Czech s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je človek, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia pre kupujúceho, ktorý nie je v pozícii spotrebiteľa:
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a občianskym zákonníkom. Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, nájdete obchodné podmienky, záručné podmienky a spôsob riešenia reklamácie tu: reklamácia pre podnikateľov. Pre podnikateľov (dealerov) sa nevzťahujú bonusy, VIP club, zľavy na dopravnom, doprava zadarmo atď. Všetky takéto objednávky sa riadia zvlášť uzavretými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré musia byť uzavreté písomnou zmluvou. Informácie o skladovej dostupnosti nie sú záväzné a sú upresnené pred dodávkou tovaru, alebo v priebehu dodávky po potvrdení skladovej dostupnosti od dodávateľa, alebo výrobcu. Dodávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín dodania z dôvodu skladovej dostupnosti výrobcu. Odberateľ v tomto prípade nemá právo objednávku zrušiť, iba ak je tento termín dlhší ako 30 dní od termínu dohodnutého. V prípade, že tovar nie je skladom, môže dodávateľ požadovať zálohovú platbu v plnej výške a až následne po jej uhradení tovar pre odberateľa objedná a zaistí. Dohodnuté termíny dodania sa v tomto prípade posúvajú až od dátumu pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho. V prípade, že bol stanovený pevný termín zálohovej platby, kedy kupujúci tento termín nedodržal a predávajúci v tomto prípade nemôže garantovať dohodnutý termín dodania, bude kupujúcemu oznámený nový termín dodania. Odstúpenie od objednávky je možné iba po súhlase oboch strán. V prípade, že odberateľa odmietne prevziať tovar, alebo jeho časť. Bude tento tovar uskladnený dodávateľom a bude účtovaný skladné vo výške 3 % z celkovej ceny tovaru za každý mesiac, alebo jeho pomernú časť.

 

Kúpna zmluva

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo keď ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré môže byť od neho spravodlivo požadované, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu príp. uhradenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že došlo k chybe na stránkach (napr. chybné ceny, chybne uvedené DPH, kedy každá objednávka musí mať rozpísanú cenu s DPH a bez DPH, pokiaľ ju nemá, je táto objednávka neplatná atď.) Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny, kedy ceny sú platné v momente objednávky) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Nie je možné dodatočne meniť osobu zo spotrebiteľa na podnikateľa a obrátene dopisovaním IČO, DIČ.

Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky iba so súhlasom predávajúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka zaväzujúca k platbe". V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, alebo neoprávnene odstúpi od zmluvy, dochádza k porušeniu povinnosti zo strany kupujúceho. Uzavretá zmluva je pre obe strany záväzná a prevzatie tovaru je povinnosťou kupujúceho. Porušením tejto povinnosti sa vystavujete sankcii, prinajmenšom tomu, že budete musieť uhradiť náklady na zbytočnú dopravu. Kupujúci týmto súhlasí s dodatočným vyúčtovaním skutočných nákladov za dopravu aj v prípade, že doprava bola pri tovare zadarmo ako bonus.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a prípadne vrátane pravidiel pre odstúpenie spotrebiteľa v lehote 14 dní, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky písomne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Termín dodania, je uvedený nielen pri tovare, ale aj v potvrdzovacom e-maile. Pokiaľ nie je tovar skladom, je termín dodania orientačný a môže byť predĺžený. V prípade, že zákazník objedná tovar, ktorý nie je skladom a termín dodania je dlhší ako 3 dni, je na toto zákazník upozornený potvrdzovacím e-mailom a požiadaný o vyjadrenie k neskoršiemu termínu dodania celkovej objednávky. Pokiaľ tak zákazník neurobí, má sa za to, že súhlasí aj s neskorším termínom dodania. V prípade, že takto zákazník neurobí do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo postupnej dodávky, kedy je zákazníkovi zaslaný tovar, ktorý má skladom, alebo s termínom dodania do 3-5 dní a ďalší tovar bude zaslaný neskôr a to buď samostatne , alebo s ďalšou objednávkou zákazníka. Prepravné náklady sa účtujú v tomto prípade samostatne ku každej dodávke podľa platného cenníka.

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, je predávajúci povinný tovar dodať najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy. Ak má predávajúci kupujúcemu vec odoslať, je kupujúcemu odovzdaná v okamihu, keď ju spotrebiteľovi alebo ním určenej osobe odovzdá dopravca. Ak však dopravca určil kupujúci bez toho, aby mu bol predávajúcim ponúknutý, je vec kupujúcemu odovzdaná v okamihu, keď ju predávajúci odovzdá tomuto dopravcovi; práva kupujúceho voči dopravcovi tým nie sú dotknuté. Ak neprevezme kupujúci vec v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie, a to vo výške 100 Sk za každý začatý deň uskladnenia. Pokiaľ nie je tovar spotrebiteľovi dodaný v dohodnutej lehote, najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy, tak má spotrebiteľ možnosť odstúpiť od zmluvy, musí však pred odstúpením poskytnúť predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty len v prípade, že predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy kupujúcemu všetky peňažné plnenia, ktoré kupujúci podľa zmluvy uhradil.

Pred prevzatím tovaru prosím skontrolujte, či je obal zásielky neporušený, v prípade akejkoľvek nezrovnalosti tovar nepreberajte. Úplnosť zásielky si skontrolujte v čo najkratšom termíne od prevzatia. V prípade, že budete reklamovať neúplnosť zásielky viac ako 5 dní od prevzatia, táto môže byť zamietnutá (do 5 dní sú vedené elektronické záznamy z kamier o balení zásielky). Kontrola funkčnosti výrobku na mieste nie je možná. Dopravou sa rozumie odovzdanie tovaru za prvé uzamykateľné dvere. V cene tovaru nie je výnos na poschodie, nie je presun do väčšej vzdialenosti ako 5m od vozidla. Prepravca nie je sťahovacia služba. V prípade, že zákazník vyžaduje túto službu, musí si ju zaistiť sám na vlastné náklady a vlastné riziko. V tomto prípade zákazník nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru. Pokiaľ zákazník odmietne tovar prevziať z dôvodu nezabezpečenia výnosu tovaru nad rámec dohodnutých podmienok, má prepravca právo tovar neodovzdať. V tomto prípade je vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške min. 10% z ceny tovaru.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

V prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu v 14-dňovej lehote je kupujúci povinný vrátiť aj darček poskytnutý k objednávke.

Spôsoby platby nájdete tu

Ku každej faktúre je pripočítaný recyklačný poplatok PHE vo výške 2,52 Sk bez DPH (iba u šijacích strojov). Výška poplatkov je stanovená takto: http://www.elektrowin.cz/cs/vyse-recyklacniho-prispevku.html

 

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Práva z chybného plnenia vo vzťahu k spotrebiteľovi:
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
 2. je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil,
 3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu,
 4. je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
 5. množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim, najmä reklamou alebo označením,
 6. je dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

Požiadavky podľa písm. d) až f) vyššie nie je predávajúci viazaný, pokiaľ upozornil pred uzavretím zmluvy kupujúceho, že vec niektoré tieto vlastnosti nemá.

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na farebné prevedenie veci, alebo odvolávanie sa na to, že farebné prevedenie výrobku je iné na monitore, než v skutočnosti, pretože každý monitor úplne mení farbu výrobku a farba výrobku nemá vplyv na funkčnosť výrobku.

Ak má vec vadu, môže spotrebiteľ požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené. Pokiaľ si kupujúci neprevezme vec v primeranom čase po tom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti vec po oprave prevziať, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie vo výške 100 Sk za každý začatý deň uskladnenia. Kupujúci môže požadovať aj primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:

 1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil včas,
 2. sa vada prejaví opakovane,
 3. je vada podstatným porušením zmluvy, teda v prípadoch, keď vada znemožňuje riadne užívanie veci a nemožno očakávať, že bude pričinením predávajúceho uspokojivo odstránená, alebo
 4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci obdržal.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná. Nevýznamnosť vady musí preukázať predávajúci. Ide napr. o drobné estetické vady veci, ktoré nie sú priamo viditeľné. V takom prípade má spotrebiteľ nárok len na primeranú zľavu. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare (teda pri hmotnej hnuteľnej veci) v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

Zmluvná záruka za akosť tovaru

Predávajúci môže vyhlásiť, že na tovar poskytuje záruku, teda že kupujúceho uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia, najmä tým, že mu vráti kúpnu cenu, vymení vec alebo ju opraví alebo v tejto súvislosti poskytne službu, ak nebude mať vec vlastnosti uvedené vo vyhlásení o záruke. Záruka za akosť môže vzniknúť aj vyhlásením urobeným v reklame dostupnej najneskôr v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Ak je obsah záruky obsiahnutý v inom vyhlásení o záruke pre kupujúceho menej priaznivý ako obsah záruky urobenej v reklame, má prednosť obsah uvedený v reklame, ibaže bol pred uzavretím zmluvy dodatočne upravený rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bola reklama urobená.

V prípade predaja tovaru spotrebiteľovi musí predávajúci vydať kupujúcemu najneskôr pri prevzatí veci potvrdenie o záruke za akosť (záručný list) v textovej podobe. Záručný list musí byť spísaný jasným a zrozumiteľným jazykom a musí obsahovať údaj, že má kupujúci zo zákona právo z chybného plnenia voči predávajúcemu na bezplatnú nápravu a že toto právo nie je zárukou za akosť dotknuté, a označenie veci, na ktorú sa záruka vzťahuje, obsah záruky , meno a bydlisko alebo sídlo poskytovateľa záruky, postup na uplatnenie práv zo záruky a podmienky záruky. Aj pokiaľ tieto povinnosti predávajúci nesplní, tak tým nie je platnosť záruky dotknutá.

 

Preprava a dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru.
Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojim výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Pokiaľ sa predávajúci na základe osobitnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom.
Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (tj tovar vybaliť z pôvodného obalu), avšak predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru av prípade akýchkoľvek závad tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, tj priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný ohľad.

Skryté vady z prepravy je nutné reklamovať do 3 dní od doručenia zásielky.

Nahlásiť skryté škody prepravcovi musí príjemca bez zbytočných prieťahov. Česká pošta a Geis vyžadujú nahlásenie skrytých závad do dvoch pracovných dní, PPL je veľkorysejší a pridáva ešte jeden pracovný deň navyše. Zápis o škode v prípade balíka poslaného Českou poštou musíte spísať osobne priamo na miestne príslušnej pobočke. V prípade Geis a PPL môžete zadať zápis o škode online.

3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom.
Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, tj tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné vady tovaru. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo pokiaľ tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných vád. Iné ako zjavné vady tovaru, tj najmä skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia vád tovaru.

4. Omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru.
Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovaru neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2,1 € (slovom: dve celé jedna eur) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné ), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zadarmo.

5. Opakované dodanie tovaru.
Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

6. Dodacie podmienky predávajúceho.
Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Táto lehota končí uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, alebo poslednú položku alebo časť dodávky tovar pozostávajúci z niekoľkých položiek alebo častí. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu - napr. list, e-mail, telefón, apod. Spotrebiteľ však musí byť schopný vykonané odstúpenie preukázať. Preto odporúčame, aby spotrebiteľ kontaktoval predávajúceho a najlepšie písomne uviedol, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok. Odstúpenie od zmluvy musí byť odesláno najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty, ako je špecifikované vyššie, informácie viď: ako postupovať keď.

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúceho zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Kupujúci musí odovzdať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vykonania odstúpenia od zmluvy. Táto lehota je splnená, aj keď v tejto lehote dá spotrebiteľ vrátený tovar do prepravy.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Pokiaľ spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní bez udania dôvodu, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať inak, než aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, teda môže s ním nakladať len tak, ako by si tovar skúsil v kamennej predajni. Pokiaľ spotrebiteľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty vráteného tovaru.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Táto lehota je splnená, aj keď v tejto lehote dá spotrebiteľ vrátený tovar a súvisiace predmety do prepravy. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa zanikajú záväzky zo všetkých vedľajších zmlúv k tomu istému okamihu ako záväzok zo zmluvy hlavný bez nákladov pre spotrebiteľa (okrem úhrad podľa § 1832 ods. 2, § 1833 a 1834). Vedľajšou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je plnenie súvisiace s plnením poskytovaným na základe zmluvy hlavnej, a toto plnenie je poskytované podnikateľom alebo treťou osobou na základe dojednania medzi nimi (typicky úverová zmluva na financovanie nákupu tovaru, spoplatnenie predĺženej záruky, a pod.)

Predávajúci je oprávnený znížiť kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, pokiaľ preukáže, že spotrebiteľ zaobchádzal s tovarom inak, než aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, teda že s ním preukázateľne nakladal nad rámec skúšobného užívania, ktoré by bolo spotrebiteľovi umožnené v kamennej predajni.

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť mmj. od zmluvy:

 • o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, čo sú najmä priemyselné šijacie stroje a zariadenia na textilnú a odevnú výrobu, kde sa zariadenie zmontuje z jednotlivých častí na základe požiadavky zákazníka, upraví sa na jeho materiál, nastavia sa parametre elektroniky a motora, namontujú sa rôzne prídavné aparáty, zakladače, atď.,
 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14-dňovej lehote sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho https://www.sijacie-stroje-patchwork.sk/.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare označenom pojmom "Na objednávku" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

Neprevzatie objednaného tovaru nie je odstúpenie od zmluvy. Tým, že spotrebiteľ odmietne zásielku prevziať, nezačína automaticky plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že nedôjde k odberu objednaného tovaru Kupujúcim a Predávajúci ani Kupujúci nevyužil práva odstúpenia od zmluvy (ktoré musia byť písomnou formou), je Predávajúci oprávnený požadovať na Kupujúcom zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania a sankčnú penalizáciu vo výške 5 % z hodnoty neodobraného tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR).

Spoločnosť Strima Czech s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00037836.

Viac tu: Ochrana osobných údajov

 

Spätný odber elektrospotrebičov

Konkrétna výška príplatkov a miesta pre spätný odber použitých elektrozariadení je možné nájsť na webových stránkach organizácií, ktoré prevádzkujú kolektívne systémy pre oddelený zber, spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie elektrozariadení a elektroodpadu:

 

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy infosicistroje-shop.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Pre vylúčenie všetkých pochybností však ich verzia platná a účinná ku dňu uzavretia konkrétnej kúpnej zmluvy je vždy zaslaná ako príloha pdf. pri potvrdení objednávky na e-mail kupujúceho. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory medzi Strima Czech s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Strima Czech s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Strima Czech s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2016.

Aktualizácia podmienok prebehla k legislatívnemu stavu účinnému k 6. januáru 2023.