Ako postupovať, keď...

» Je prijatý tovar poškodený

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar, zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.
Ak je tovar poškodený, aj napriek tomu, že je obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať prepravcu DHL, poškodenie oznámte telefonicky čo najskôr, najneskôr však do 3 pracovných dní, na e-mail reklamacesicistroje-shop.cz.

 

» Tovar prišiel nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

V tomto prípade prosím napíšte na e-mail reklamacesicistroje-shop.cz, kde vám individuálne pomôžeme. Prosím do vyriešenia tohto nepoužívajte v tomto prípade tovar, nenahradzujte chýbajúce časti neoriginálnym príslušenstvom, v tomto prípade nebude reklamácia uznaná.

Vážení zákazníci, vieme, že sa môže stať a omylom dôjde k nekompletnému dodaniu tovaru, zámene atď. Aj keď máme nastavené mechanizmy kontroly, kedy každú zásielku kontrolujú 2 ľudia (vychystanie, balenie), sme si vedomí toho, že môže dôjsť k omylu. Novo sme zaviedli aj nadštandardný systém elektronickej kontroly, kedy je každý balík strážený pomocou kamery v HD kvalite, takže sme schopní zistiť, aký tovar bol nabalený, akú kvalitu balenia pracovník použil. Aj napriek tomu všetko, pokiaľ sa stane problém s nekompletnou zásielkou, alebo vznikne zámena tovaru, bezodkladne nás informujte do 5 dní od dodania zásielky. V prípade, že budete zásielku reklamovať pre neúplnosť neskôr, nie sme schopní vám pomôcť. záznamy z kamier na balenie sú uchovávané po dobu 7 dní vrátane soboty a nedelí. Po tomto termíne môžeme iba tovar porovnať so stavom skladu av prípade, že tovar máme na našom sklade v poriadku, môže dôjsť k zamietnutiu vašej reklamácie z dôvodu, kedy nie sme schopní preukázateľne zistiť problém. Ďakujeme za pochopenie a veľmi vás žiadame o kontrolu tovaru ihneď.

 

» Chcem tovar reklamovať

Kontaktujte servis a popíšte im problém, ktorý s tovarom máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informácie, oznámi vám, či sa naozaj jedná o vadu a je možné ju odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.
V prípade veľkých spotrebičov nad 50kg ponúkajú niektoré servisy výjazd svojho technika priamo k vám (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), pri malých spotrebičoch do 50kg je nutné doručiť tovar do servisu osobne, kuriérom či poštou. S vybavením oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.
Pokiaľ posielate tovar do servisu, vždy priložte tieto doklady:

 • faktúra/daňový doklad (kópia)
 • záručný list, riadne vyplnený a potvrdený predajcom (ak je k tovaru vydaný)
 • vyplnený reklamačný list (.doc, 21kb)

Upozornenie: pokiaľ je to možné, nezasielajte tovar späť prostredníctvom Slovenskej pošty - bohužiaľ stáva sa, že nám zásielky nie sú doručené a ani avizované a potom sa vrátia späť k Vám. Ďakujeme za pochopenie.

Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov, vyplnený reklamačný list a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného zákonníka, neexistuje tu zákonné určenie lehoty, avšak aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

Peniaze vám pošleme na účet najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy prostriedkov, alebo vám čiastku vyplatíme na našej prevádzke.
Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

 • s naším reklamačným oddelením bude vopred dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady,
 • reklamácia bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.),
 • na reklamacesicistroje-shop.cz zašlite žiadosť o preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
 • doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravný list a pod.).

Preplatiť možno iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru.
Napr. náklady na poštovné, nie za taxi službu.

Dôležitý dokument na stiahnutie - reklamačný list (.doc, 21kb)

Neopraviteľná závada

Pokiaľ vám v servise oznámili, že je tovar neopraviteľný (máte potvrdenie) a že máte doriešiť s predajcom vrátenie peňazí či výmenu za nový kus, zašlite prosím opravný (montážny list) a záručný list na naše reklamačné oddelenie na vyššie uvedenú adresu, alebo e- mailom na reklamacesicistroje-shop.cz.

Oprávnenosť vašej reklamácie bude na základe zaslaných dokumentov posúdená a vy budete potom kontaktovaný a informovaní naším reklamačným oddelením o ďalšom postupe.

Pri preberaní starostlivo skontrolujte, či je tovar bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný s vami dopravca spísať reklamačný protokol. Pokiaľ po rozbalení zásielky zistíte, že obsah bol prepravou poškodený, upozornite nás bezodkladne (do jedného pracovného dňa) písomne na vyššie uvedenú adresu.

 

» Chcem vrátiť tovar v 14 dennej lehote

Tieto pokyny majú za úlohu odpovedať na otázky a zoznámiť vás so správnym postupom pri vrátení zakúpeného tovaru v 14 dňovej lehote. Tieto pravidlá nie sú právnickým dokumentom.

Všeobecné pravidlá

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (súkromná osoba, ktorá nenakupuje na IČO) a na druhej strane dodávateľ.

Spotrebiteľom je zákazník internetového obchodu. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a spotrebiteľ nakupujúci ako súkromná osoba.

Dodávateľom je spoločnosť Strima Czech s.r.o., so sídlom Řípská 2b, 627 00 Brno; IČO: 26313685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brne, oddiel C., vložka 43272. Strima Czech s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Ak bola táto zmluva uzatvorená pri objednávke tovaru alebo služieb prostredníctvom internetového obchodu, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade dopravy zadarmo je táto zákazníkovi započítaná ako skutočný náklad a je o túto znížená vrátená čiastka za tovar.

V akom stave musí byť obal tovaru?

Musí byť vrátený tovar v originálnom obale? Môže obal javiť známky opotrebenia? Čo ak typ obalu neumožňuje žiadne šetrné vybalenie (napr. drobná elektronika zalisovaná v plastovom obale)?

Obal nie je nutný, pretože nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má dodávateľ právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, v prípade, ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 53, odseku 8 Občianskeho zákonníka.

Skutočne vynaložené náklady na zabalenie či zalisovanie vráteného tovaru sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkove naúčtované formou zníženej čiastky za vrátenie tovaru.

Môže byť vrátený tovar použitý?

Ak je výrobok zakúpený prostredníctvom internetu, spotrebiteľ nemá možnosť si výrobok vopred prezrieť alebo vyskúšať. Z toho vyplýva, že si objednaný tovar môže rozbaliť aj vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k zjavnému opotrebovaniu. S ohľadom na rôznorodosť tovaru, je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Zákon na vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote však nie je určený na to, aby sa k nakupovaniu na internete pristupovalo ako k požičovni výrobkov. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať dodávateľ s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré hradí spotrebiteľ.

Príklad: Zákazník si objedná a kúpi tlačiareň, doma ju uvedie do prevádzky, vytlačí si fotku a zistí, že tlačiareň nespĺňa jeho požiadavky. Avšak ju už použil a načal aj atrament k nej dodaný. Nič nie je stratené, použitím nezaniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ bude musieť uhradiť spotrebovaný materiál.

Do kedy je možné tovar vrátiť?

Stačí posledný deň lehoty poslať tovar späť poštou? Nestačí. Nie je podstatné, kedy sa tovar vráti späť dodávateľovi, ale kedy mu bude, písomne, doručené odstúpenie od zmluvy.

Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Číslo objednávky
 • Kontakt (telefón, e-mail)

Čo je teda potrebné na správne vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote? Poslať písomne, čo najskôr, odstúpenie od zmluvy, ktoré musí byť doručené v 14 dennej lehote, nestačí iba zaslanie posledný deň lehoty. Adresy pre vrátenie tovaru v 14 dennej lehote:

 • Osobne:
  Strima Czech s.r.o.
  Reklamačné odd.
  Řípská 2b
  627 00 Brno

 • Písomne (prepravnou spoločnosťou):
  Strima Czech s.r.o.
  Reklamačné odd.
  Řípská 2b
  627 00 Brno

Aká je naozaj dlhá lehota na vrátenie?

Lehota na vrátenie tovaru trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných. Lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (pr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle dodávateľa,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

Stručný prehľad na záver

 • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
 • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
 • Ak končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty sa berie najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať. Tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr.
 • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. audio a video nosiče.
 • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým zabalením tovaru.
 • Je možné vrátiť aj tovar použitý, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.
 • Zákazník dostane späť svoje peniaze do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.
 • Dodávateľ má právo na poplatok za nevyzdvihnutie si tovaru.