Podmienky internetovej aukcie

Definícia pojmov:

Prevádzkovateľ = spoločnosť Strima Czech, s.r.o. prevádzkujúci internetový obchod Šijacie stroje shop na adrese www.sijacie-stroje-patchwork.sk
Registrovaná osoba = osoba, ktorá vykoná registráciu na Šijacie stroje shop
Dražiteľ = fyzická osoba registrovaná v rámci Šijacieho stroja shop, ktorá sa prihadzovaním zúčastňuje aukcie
Víťaz aukcie = dražiteľ, ktorého prihodenie v aukcii bude posledné, čím získa právo zakúpiť výrobok za uvedenú cenu
Aukcie = internetová súťaž na báze dražby
Prihadzovanie/prihodenie = aktívna účasť dražiteľa v aukcii dochádza k navyšovaniu ceny výrobku o väčšiu ako minimálnu čiastku
Výrobok = tovar predávaný v aukcii
Užívateľský účet = účet registrovanej osoby v rámci Šijacieho stroja shop
VP = tieto Všeobecné podmienky internetových aukcií Šijacie stroje shop
Začiatok aukcie = časový údaj o začatí aukcie
Koniec aukcie = časový údaj, kedy bude aukcia ukončená
Vyvolávacia cena = cena draženého predmetu v čase začatia aukcie
Minimálne prihodenie = minimálna čiastka, o ktorú môžete navýšiť aktuálnu cenu draženého predmetu
Pevné prihodenie = pevne daná čiastka, o ktorú môžete navýšiť aktuálnu cenu draženého predmetu
Aktuálna cena = najvyššia ponuka zaslaná jedným z účastníkov aukcie

1. Všeobecné ustanovenia / Platnosť

Pre zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dražiteľom s užívateľským účtom založeným na Šijacie stroje shop platia výhradne tieto VP v ich znení platnom v okamihu začatia príslušnej aukcie. Založením užívateľského účtu Šijacie stroje shop registrovaná osoba akceptuje tieto VP v znení prípadných zmien a potvrdzuje, že chápe spôsob fungovania aukčnej siene Šijacie stroje shop, ako sú popísané v týchto VP, a že má 18 a viac rokov a aukcie sa zúčastňujú dobrovoľne.
Aukcia sa neriadi zákonom č. 26/2000 Zb. o verejných dražbách v znení neskorších predpisov.

2. Právo účasti / Registrácia / Vylúčenie

Založiť si užívateľský účet a zúčastniť sa aukcií môžu iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
Zriaďovanie užívateľských účtov pre cudzie alebo fiktívne osoby, druhé a ďalšie založenie užívateľského účtu jedným dražiteľom sú zakázané. Dražiteľovi, ktorý sa takého porušenia dopustí, je prevádzkovateľ oprávnený užívateľský účet aj bez predošlého upozornenia zrušiť a takto je oprávnený zrušiť aj všetky ďalšie užívateľské účty, ktorých sa prípadne také porušenie dotýka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet aukcií, na ktorých sa užívateľ môže zúčastniť, príp. v ktorých sa môže stať úspešným dražiteľom.

3. Aukcie

Aukcia je súťaží s prvkami dražby, na ktorej sa môžu zúčastniť osoby s užívateľským účtom založeným Šijacie stroje shop. Pred prvým prihodením v aukcii je registrovaná osoba povinná oboznámiť sa s konkrétnymi podmienkami príslušnej aukcie na jej detailnej stránke, ktorá sa otvorí po kliknutí na zobrazenie draženého výrobku na hlavnej stránke.

4. Priebeh aukcií

S každým prihodením stúpa cena výrobku, a to vždy o hodnotu uvedenú na detailnej stránke aukcie. Okamihom, keď definitívne dobehne zostatkový čas aukcie a aukcia tak skončí, sa úspešným dražiteľom stáva ten dražiteľ, ktorý urobil posledné prihodenie. Úspešný dražiteľ získava právo kúpiť vydražený výrobok od prevádzkovateľa za ďalej stanovených podmienok.
Respektíve bude vyrozumený na email uvedený v jeho registrácii, kde bude uvedená zmluva/faktúra vrátane bankového účtu, kam je nutné zaslať víťaznú čiastku aukcie.
Cenu za vydražený výrobok a príslušné dopravné náklady musí úspešný dražiteľ zaplatiť do 14 dní po akceptácii tovaru. Rozhodujúcim faktorom pre dodržanie lehoty je pripísanie platby na bankový účet prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto lehoty môže prevádzkovateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Po vykonaní prevodu bude dražený predmet zaslaný na adresu uvedenú v registrácii.
Súčasne s vydraženým výrobkom pošle prevádzkovateľ dražiteľovi príslušný doklad o kúpe výrobku a doklad o zaplatení kúpnej ceny a dopravných nákladov. Doklad o kúpe výrobku (faktúra) slúži v prípade potreby voči Prevádzkovateľovi rovnako ako záručný list.
Ak nebude možné vydražený výrobok úspešnému dražiteľovi doručiť z dôvodov na strane úspešného dražiteľa, nie je prevádzkovateľ povinný upozorňovať úspešného dražiteľa na nedoručenie ani robiť ďalšie pokusy o doručenie, avšak je povinný zaistiť úspešnému dražiteľovi možnosť osobného vyzdvihnutia vydraženého výrobku po dobu 60 dní odo dňa pripísania platby ceny za vydražený výrobok na účet prevádzkovateľa.

5. Dodanie výrobku

Ak nie je dohodnuté inak, je výrobok dodávaný poskytovateľom na Dražiteľom uvedenú doručovaciu adresu v rámci registrácie na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ má právo zapojiť tretie strany do plnenia svojich zmluvných povinností bez toho, aby musel informovať kupcu. Viditeľné poškodenie výrobku resp. obale z titulu dopravy je potrebné ohlásiť príslušnému doručiteľovi pri prevzatí výrobku.
Pokiaľ Prevádzkovateľ nemôže výrobok úspešnému dražiteľovi dodať z dôvodov na strane dodávateľa prevádzkovateľa a strany sa v rozumnej lehote nedohodnú inak, má úspešný dražiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Zákonné nároky dražiteľa tým zostávajú nedotknuté.
Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ nemôže výrobok doručiť z dôvodov na strane dražiteľa a strany sa v rozumnej lehote nedohodnú inak.

6. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za chybný alebo pomalý prenos dát pri prihadzovaní, zodpovedá iba za to, že systém, na ktorom aukcia beží, riadne zaeviduje všetky kredity, ktoré do tohto systému dôjdu skôr, než bude zostatkový čas aukcie 00:00:00.

7. Zobrazenie / Záruka

Poskytovateľ poskytuje na výrobky záruku v zákonnej dĺžke. Zakúpením vydraženého alebo objednaného výrobku získava úspešný dražiteľ všetky práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

8. Výpadok systému / Dočasné zastavenie aukcie

K výpadku systému dôjde vtedy, keď sa nedá zadať nová vyššia ponuka z dôvodu nepredvídanej poruchy systému alebo keď prechodne nie je dostupná internetová Šijacie stroje shop. V prípade, že sa jedná o výpadok, ktorý by mohol ovplyvniť výsledok aukcie Prevádzkovateľ si vyhradzuje túto aukciu zrušiť.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek aukciu, v prípade mimoriadnej udalosti, kedykoľvek pred dobehom zostatkového času zrušiť.
Momentálny stav techniky nedovoľuje vyvíjať a prevádzkovať softvér a hardvér úplne bez meškania a iných nedostatkov. Zároveň nie je možné vylúčiť všetky neistoty v súvislosti s internetovým médiom. Preto Prevádzkovateľ nezaručuje stálu, neprerušenú a bezchybnú dostupnosť aukčnej stránky Šijacie stroje shop.

9. Použité právo / Miesto súdu

Platí právo Českej republiky.

10. Ochrana dát: Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov našich zákazníkov

Prevádzkovateľ je povinný nakladať s osobnými údajmi všetkých registrovaných osôb v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Okamihom registrácie na Šijacie stroje shop dobrovoľne udeľuje registrujúca sa osoba prevádzkovateľovi, ako správcovi údajov, súhlas so spracovávaním svojich v registrácii uvedených osobných údajov. Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracovávať formou počítačovej databázy alebo ručne a iba prostredníctvom svojich zamestnancom. Prevádzkovateľ smie osobné údaje registrovaných osôb využívať iba v súvislosti s konaním aukcií, na štatistické účely, na zasielanie obchodných oznámení a na komunikáciu vo veciach vzájomných právnych vzťahov prevádzkovateľa a registrované osoby. Súhlas je udeľovaný na dobu účasti registrovanej osoby v systéme a na neobmedzenú dobu, ak neodvolá svoj súhlas preukázateľným spôsobom. Iným osobám nebudú osobné údaje sprístupnené, na iné účely nebudú osobné údaje využité. Kedykoľvek sa registrovaná osoba bude domnievať, že jej údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v rozpore s ochranou súkromného života registrovanej osoby alebo v rozpore so zákonom, môže po prevádzkovateľovi požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu. Odňatie súhlasu so spracovávaním osobných údajov či vyžiadané zablokovanie či likvidácia údajov majú automaticky za následok zánik užívateľského účtu registrovanej osoby.