POBOČKA PRAHA JE CELÝ TÝŽDEŇ OD 15.7. DO 19.7. ZATVORENÁ

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v účinnom znení. Spoločnosť Strima Czech s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Strima Czech, s.r.o. je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00037836.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Strima Czech s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o spracovaní osobných údajov, resp. nariadenie (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR).

Pokiaľ je zákazníkom iný ako český štátny príslušník či korporácia so sídlom nie na území Slovenskej republiky, uzavretím kúpnej zmluvy zákazník (spotrebiteľ) výslovne súhlasí s voľbou českého práva ako práva rozhodného podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

 

Ako môžete ovplyvniť existenciu týchto údajov?

Po prihlásení do e-shopu sijacie-stroje-patchwork.sk môžete tieto údaje editovať či mazať (nie je možné z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nás nenakúpili, stačí odoslať e-mail na infosicistroje-shop.cz.

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Spoločnosť Strima Czech s.r.o. je v zmysle zákona o spracovaní osobných údajov na Nariadení GDPR oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správcu jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

 

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Strima Czech s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenia kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach informácie pre tlač.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť Strima Czech s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Strima Czech s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Strima Czech s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť Strima Czech s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Strima Czech s.r.o. nemožno interpretovať ako vyhlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb na niektorý konkrétny účel, pokiaľ takéto vyhlásenie zákazník nedostal od spoločnosti Strima Czech s.r.o. v písomnej podobe po tom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v účinnom znení a Nariadením (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR).
 3. Predávajúci informuje kupujúceho, že za účelom naplnenia kúpnej zmluvy a povinností vyplývajúcich z daňových predpisov bude spracovávať osobné údaje kupujúceho iba po nevyhnutne dlhú dobu, a to najmä: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 4. Pokiaľ kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov na marketingové účely na dobu neurčitú, bude predávajúci uchovávať osobné údaje, a to meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom zasielania marketingových oznámení.
 5. Pokiaľ kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov cookies na účely marketingu, bude predávajúci uchovávať osobné údaje, a to IP adresa a údaje o správaní kupujúci v sieti internetu za účelom optimalizácie reklamných oznámení. Bližšie informácie sú uvedené v súhlase s povolením cookies na webovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci informuje kupujúceho, že môže predávajúceho (resp. Správcu osobných údajov) požiadať o opravu osobných údajov a ich doplnenie, obmedzenie spracovania osobných a vymazanie osobných údajov. Ďalej má tiež kupujúci právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť osobných údajov. V prípade, že kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania marketingových oznámení a spracovaním osobných údajov cookies, má kupujúci právo odvolať kedykoľvek tento svoj súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania daného osobného údaju založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním .
 7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci informuje, že osobné údaje bez súhlasu kupujúceho odovzdáva najmä za účelom plnenia zmluvy špedičným partnerom dopravujúcim tovar a orgánom štátu na základe zákonnej povinnosti či rozhodnutia štátneho orgánu.
 8. Kupujúci je oprávnený sa opýtať, ako a kedy bolo s jeho osobnými údajmi nakladané.
 9. Predávajúci informuje kupujúceho, že dozorným orgánom, pokiaľ sa týka nakladania s osobnými údajmi je Úrad pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz. V prípade, že je kupujúci presvedčený o poškodení jeho práv v súvislosti porušením právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, môže podať sťažnosť dozornému orgánu.
 10. Predávajúci, obchodná spoločnosť Strima Czech, s.r.o., IČO: 26313685, sídlom: Brno, Řípská 1407/2b, je správca osobných údajov, kontaktné údaje
  • Korešpondenčná adresa Strima Czech, s.r.o., Brno, Řípská 1407/2b
  • Emailová adresa infosicistroje-shop.cz
  • Za správcu osobných údajov koná vo veci spracovania osobných údajov zástupca Martin Zubatý, konateľ

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“