Doprava: Zákazka Strima - cenník prác


Zákazka Strima - Servis

Táto doprava je určená iba pre zákazky väčšieho rozsahu, alebo po dohode. Ide o dopravu a inštaláciu strojov a zariadení, pokiaľ ju zákazník požaduje. Sme schopní vykonávať diagnostiku najmodernejšou technikou ako na mieste u zákazníka, tak aj v našich strediskách v Brne a Prahe.

Naši technici sú schopní zaistiť servis šijacích strojov, rezacej techniky a žehliacej techniky Texi, Zoje, Janome, Siruba, Juki, Durkopp-Adler, Pfaff, Kingtex, Minerva, Seiko, Singer, Siruba, Sunstar, Taking, Yamato, Shing Ling, SuLee , Audaces, Battistella, Oshima, Primula, Comel atď Celkom až 146 značiek. Disponujeme najväčším skladom náhradných dielov v Európe.

 

Podmienky prepravy:

  • Zákazník musí vždy informovať o presnej polohe, kde budú stroje a zariadenia umiestnené. Dopravou sa rozumie odovzdanie tovaru za prvé uzamykateľné dvere. V cene tovaru nie je výnos na poschodie alebo presun do väčšej vzdialenosti ako 5m od vozidla. Pokiaľ toto zákazník požaduje, je táto služba spoplatnená a musí byť dohodnutá.
  • Zákazník musí informovať o možnosti príchodu na miesto určenia. Pokiaľ je v mieste zákaz vjazdu, parkovacia zóna, pešia zóna, nespevnená plocha atď., zákazník zaistí povolenie alebo spevnenie plochy tak, aby mohol dopravca prísť na vzdialenosť 5m od miesta určenia.
  • Zákazník musí informovať vopred, či je tovar potrebné vyniesť na poschodie. Vopred musí informovať o trase ako šírka chodby, počet schodov, prekážky atď. Prenos cez tieto prekážky je spoplatnený podľa cenníka.
  • Zákazník musí informovať dodávateľa o prístupe užšom ako 120cm.
  • Zákazník musí zaistiť všetky prípojky pre uvedenie strojov a zariadení na vlastné náklady, na požiadanie musí doložiť, že tieto prípojky spĺňajú predpisy. Ak technik usúdi, že elektrická sieť alebo rozvody vzduchu nespĺňajú parametre pre pripojenie, môže odmietnuť uvedenie strojov a zariadení do prevádzky. To nemá vplyv na odovzdanie a konečnú fakturáciu. Každý ďalší termín pre zapojenie je v tomto prípade účtovaný ako nová zákazka podľa cenníka.

 

Cenník prepravných a servisných služieb:

Typ službyCena bez DPH
Diagnostika zariadenia - zistenie závady, analýza problému, odkrytovanie *19,69 € / 1 h
Práca - mechanické domáce šijacie stroje - hodinová sadzba (po prvej hodine sa účtuje každá začatá 1/2 hodina)23,63 € / 1 h
Práca - elektronické domáce šijacie stroje - hodinová sadzba (po prvej hodine sa účtuje každá začatá 1/2 hodina)31,51 € / 1 h
Práca - mechanické, elektronické domáce šijacie stroje, overlocky, coverlocky nad 787,71 € predajné ceny - hodinová sadzba (po prvej hodine sa účtuje každá začatá 1/2 hodina)35,45 € / 1 h
Práca - priemyselné šijacie stroje - hodinová sadzba (po prvej hodine sa účtuje každá začatá 1/2 hodina)32,53 € / 1 h
Zabalenie strojov po servise, ktoré nemajú originálny obal3,94 €
Práca - žehliaca technika32,53 € / 1 h
Práca - rezacia technika32,53 € / 1 h
Práca - stroje "Zoje AM" a vyšívacie stroje - ostatné značky43,32 € / 1 h
Školenia, technická podpora SW CAD Audaces, vyšívacie programy Digitizer76,8 € / 1 h
Dopravné - zákazka Strima Classic
(1 pracovník, zákazník zaistí ďalších pracovníkov svojpomocne, výpočet cesty tam a späť)
0,75 € / 1 km
Dopravné - zákazka Strima Complet
(Min. 2 pracovníci podľa potreby zákazky, platby za dobu strávenú na ceste, účtujeme skutočnú dobu výjazdu, dojazdu na miesto určenia)
Výpočet cesty tam a späť
0,75 € / 1 km
9,85 € / 1 h / 1 pracovník
Výnos strojov a zariadení do 80 kg (variant Strima Complet)
(Ak je prístupová cesta užšia ako 1 m, konzultujte výnos s technikom)
15,75 € / 1 ks / poschodie
Výnos strojov a zariadení nad 80 kgPodľa dohody
Likvidácia elektronického zariadenia do 50 kg
Nad 50 kg
39,39 €
59,08 €

 

* Diagnostika je účtovaná vždy pri všetkých opravách a to ako domáce šijacie stroje, priemyselné šijacie stroje, rezacia technika, žehliaca technika, CAD atď. a je nezávislým úkonom na ďalších servisných prácach. Bez diagnostiky nebudú ďalšie servisné práce uskutočnené. Diagnostika nebude účtovaná iba v prípade, keď odsúhlasíte servis v plnej navrhovanej cene, ihneď.
V prípade, že zákazník odmietne opravu zariadenia, je táto čiastka účtovaná vrátane nákladov za zaslanie zariadenia späť (poštovné, dobierkové). Ak zákazník odmietne zariadenie prevziať, súhlasí s vyúčtovaním čiastky za skladné, ktoré je vo výške 3,94 € / kus / deň bez DPH. Pokiaľ si zákazník tovar nevyzdvihne ani po urgenciách zaslaných e-mailom, alebo poštou a ceny za skladné presiahne 50 % skutočnej hodnoty tovaru, bude tovar zlikvidovaný na náklady zákazníka a táto čiastka mu bude preúčtovaná vrátane nákladov za skladné do doby likvidácie.

Cesta je vždy počítaná od centrály Brno. V prípade, že sa jedná o účtovanie od pobočky Praha, je vždy potrebné dohodnúť sa vopred. Po odovzdaní a inštalácii tovaru na miesto bude zákazníkovi odovzdaný odovzdávací protokol o ukončení zákazky. V prípade viacerých prác nad rámec dohodnutého, bude zákazníkovi zaslaná dodatočná faktúra podľa cenníka. Viac práce nad rámec vopred dohodnutého nie je možné vyžadovať, musí byť dohodnuté. Dodávateľ má právo tieto nadbytočné práce odmietnuť.

Pokiaľ zákazník odmietne tovar prevziať z dôvodu nezabezpečenia výnosu tovaru nad rámec dohodnutých podmienok, má dodávateľ právo tovar neodovzdať. Pokiaľ zákazník nepodal presné informácie o mieste určenia, môže prepravca - technik odmietnuť odovzdanie. V tomto prípade je vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške min. 10 % z ceny tovaru. Toto nemá vplyv na dodanie tovaru v inom termíne, ktorý musia schváliť obe strany. Pokiaľ nedôjde k ustanoveniu nového termínu dodania do 14 dní od odmietnutia prevzatia, je účtované skladné vo výške 1 % z ceny zákazky/mesiac. Skladné bude fakturované za každý mesiac neprevzatie tovaru samostatne.

Tieto ceny a podmienky sú platné od 1.2.2022