Najčastejšie omyly spotrebiteľov

Tu sú niektoré najrozšírenejšie omyly spotrebiteľov:

Keď tovar neprevezmem, kúpna zmluva sa ruší.

To by platilo iba v prípade, že si v zmluve výslovne dojednáte, že neprevzatím tovaru sa zmluva ruší.

Inak je uzatvorená zmluva pre obe strany záväzná a prevzatie tovaru je povinnosťou kupujúceho. Porušením tejto povinnosti sa vystavujete sankcii, prinajmenšom tomu, že budete musieť uhradiť náklady na zbytočnú dopravu.

Predajca je vždy povinný vystaviť mi k výrobku záručný list.

Predávajúci musí vystaviť záručný list iba na požiadanie. Ak reklamujete výrobok, nie je nutne potrebné predkladať záručný list. Stačí doklad o kúpe, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje.

Do 14 dní mám vždy právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

To platí iba pri nákupe cez internet či po telefóne, teda pri zmluvách uzatváraných za využitia prostriedkov komunikácie na diaľku. A ďalej v prípade zmlúv uzatváraných mimo priestorov obvyklých na podnikanie podnikateľa, napr. pri predvádzacích akciách a podomovom predaji.

Kúpil som vec na IČ, napriek tomu mám rovnaké práva ako spotrebiteľ.

Pokiaľ uvediete v zmluve identifikačné číslo, dávate tým druhej zmluvnej strane najavo, že do právneho vzťahu vstupujete ako podnikateľ. Z toho plynú určité rozdiely vo vašich právach. Napríklad nemáte na uplatnenie reklamácie lehotu 24 mesiacov a nie je stanovená lehota 30 dní na vybavenie. Tiež nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Vec musí po dobu záruky vydržať.

Záručná doba je obdobie, v ktorom nesie podnikateľ zodpovednosť za vady predávaného tovaru. Nezamieňajte ju so životnosťou, ktorá sa prejavuje opotrebovaním kvôli bežnému užívaniu. Ak budete nosiť obuv určenú na príležitostné nosenie každý deň, môžete ju zničiť počas prvého roka záruky.

Ak stratím dôveru vo výrobok, na ktorom sa vyskytla vada, mám právo na vrátenie peňazí.

Ak sa objaví na výrobku vada počas záručnej doby, či už druhý deň po kúpe, alebo po roku používania, máte zákonom dané práva z chybného plnenia. Zákon však nič ako „stratu dôvery“ nepozná a nie je to právne relevantným dôvodom na vrátenie peňazí.

Požadovať vrátenie peňazí môžete pri prvej a jedinej vade, iba ak je neodstrániteľná a nie je možné vec vymeniť za bezchybnú.