Vrátenie tovaru v 14-dňovej lehote

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14-dňovej lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO pri objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože občiansky zákonník túto možnosť neuvádza.

 

Kde tovar vrátiť

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte akýmkoľvek spôsobom o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Strima Czech s.r.o., Řípská 1407/2b, 627 00 Brno, a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e- mailom).

Tovar zasielajte na adresu:

Reklamačné oddelenie Strima Czech s.r.o.
Řípská 1407/2b
627 00 Brno - Brno-Slatina

 

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar, pokiaľ možno, do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Vrátenie platby bude vykonané formou bankového prevodu na Váš účet. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ich odovzdajte na ktorejkoľvek z našich pobočiek. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

V oboch prípadoch, prosím, priložte Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

 

Je dobré vedieť

Obal nie je nutný

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Strima Czech s.r.o. právo na náhradu zníženej hodnoty vráteného tovaru. Výška tejto náhrady je vždy individuálne posúdená a ako taká je potom zákazníkovi naúčtovaná a započítaná na čiastku za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať

Zo zákona však nie ste oprávnení s tovarom zaobchádzať inak, než aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, teda môžete s ním nakladať len tak, ako by ste si tovar skúsili v kamennej predajni.

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Strima Czech s.r.o. s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované na úhradu.

Účtovaniu týchto poplatkov predídete, pokiaľ tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.) S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Spotrebiteľ teda zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ s týmto tovarom zaobchádzal nad rámec vyššie uvedeného.

Príklad:

Zákazník si objedná a kúpi tlačiareň, doma ju uvedie do prevádzky, vytlačí si fotku a zistí, že tlačiareň nespĺňa jeho požiadavky. Avšak ju už použil a načal aj atrament k nej dodaný. Nič nie je stratené, použitím nezaniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ bude musieť uhradiť spotrebovaný materiál.

Dodržanie 14-dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Táto lehota končí uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, alebo poslednú položku alebo časť dodávky tovar pozostávajúci z niekoľkých položiek alebo častí.

Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané v lehote, stačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať elektronicky na reklamacesicistroje-shop.cz.

V lehote 14 dní od zaslania tohto odstúpenia je potom potrebné, aby ste nám zaslali predmetný tovar. Táto lehota je splnená, keď posledný deň lehoty preukázateľne odovzdáte tovar do prepravy. V tomto prípade nevzniká právo na preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu. Náklady na zaslanie tovaru predávajúcemu tak znáša kupujúci na svoje vlastné náklady.

Spoločne s tovarom je nutné vrátiť aj prípadné darčeky, ktoré k tovaru boli dodané a o ktorých bol spotrebiteľom vopred informovaný.

Príklad: Zákazník si kúpi stroj ku ktorému dostal darček. Stroj je doručený zákazníkovi do 2 dní. Darček, je doručený neskôr. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína ale bežať dňom doručenia stroja (nie darčeka). Darček nie je súčasťou stroja, nie je naň nárok. Neobdržaním darčeka nevzniká právo na predĺženie termínu pre odstúpenie od zmluvy. Toto právo vzniká iba v prípade, že k objednanému tovaru nebola pribalená funkčná časť, ktorá by bránila jeho obsluhe, reálnemu vyskúšaniu.

Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavky.

Najlepšou možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a nákupného dokladu, ktorý ste obdržali na svoju e-mailovú adresu.

 

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť mmj. od zmluvy:

 • dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, čo sú najmä priemyselné šijacie stroje a zariadenia na textilnú a odevnú výrobu, kde sa zariadenie zmontuje z jednotlivých častí na základe požiadavky zákazníka, upraví sa na jeho materiál, nastavia sa parametre elektroniky a motora, namontujú sa rôzne prídavné aparáty, zakladače, atď.,
 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

 

Stručný prehľad na záver

 • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
 • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru alebo posledného z viacerých tovarov v rámci jednej objednávky.
 • Ak končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty sa berie najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 • Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia - lehota je splnená, aj keď je v tejto lehote tovar preukázateľne odovzdaný na prepravu predávajúcemu.
 • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. audio a video nosiče.
 • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak pri vrátení tovaru a jeho zaslaní predávajúcemu si musíte počínať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy - také poškodenie by potom znižovalo hodnotu tovaru, za ktorú by zodpovedal spotrebiteľ, pokiaľ nepreukáže, že za také poškodenie nezodpovedá a zodpovedá zaň napr. zvolený prepravca.
 • Je možné vrátiť aj tovar použitý, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, teda na tzv. náhradu za zníženie hodnoty tovaru. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.
 • Peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako obdržíme vrátený tovar (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).

 

Dôležitý dokument na stiahnutie

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy